โตนกลอย

tom kloy - jungle waterfall

บ้านโตนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนเพชรเกษม บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาที่สลับซับซ้อนกั้นระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นและสวยงาม เป็นที่ตั้งของน้ำตกโตนกลอย ที่ได้ชื่อตามพืชชนิดหนึ่งที่ใช้หัวมาแปรรูปเป็นอาหารเรียกกันว่า “กลอย” หรือ “หัวกลอย” อยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ชาวบ้านจะเรียกน้ำตกว่า “โตน” และได้นำจุดเด่นนี้มาเป็นชื่อหมู่บ้าน

ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ที่น้ำดกโตนกลอยแห่งนี้จึงเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้คนในบริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียง

 

tom kloy - handicrafts

tom kloy - cultural exchange