วัฒนธรรม

north andaman thai culture

ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนเหนือเป็นที่อาศัยของคนไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งมุสลิม พุทธ มอแกน แม้ว่าจะมีความหลากหลายของวัฒนธรรม แต่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่นี้ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งใดๆ เนื่องจากต่างก็เคารพในความแตกต่างของผู้อื่น

ชุมชนมุสลิมส่วนใหญ่จะอาศัยบริเวณชายฝั่ง ประกอบอาชีพประมง ผู้มาเยือนจึงควรเคารพต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชุมชนมุสลิมมีข้อห้ามในเรื่องการนำสุนัขเข้าหมู่บ้าน และไม่ควรนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในหมู่บ้าน รวมทั้งไม่ควรแต่งกายที่ดูไม่เหมาะสม

ด้วยวิถีชีวิตที่ขึ้นกับธรรมชาติและเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ผู้คนที่นี่จึงดำเนินชีวิตไปอย่างไม่เร่งร้อน เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชีวิตที่ลื่นไหลไปกับธรรมชาติอาจไม่เคยคุ้นกับผู้มาเยือนที่มาจากเมืองใหญ่ “ใจเย็นๆ” จึงเป็นคำคุ้นเคยสำหรับผู้อาศัยในบริเวณอันดามันเหนือ

หากผู้มาเยือนได้ตัดสินใจพักกับโฮมสเตย์ของชุมชน คุณจะได้พบกับอัธยาศัยของเจ้าของบ้านที่อบอุ่น แม้ว่าสภาพบ้านอาจไม่หรูหรา แต่ก็เต็มไปด้วยน้ำใจไมตรี ความสะดวกสบายอาจไม่ครบครันเหมือนในเมืองใหญ่ แต่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน