เวลาทำการ

ราชการเปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. รวมทั้งธนาคาร ไปรษณีย์ให้บริการวันเสาร์ครึ่งวัน และมีวันหยุดคือวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พักกลางวันมักจะมีระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. ร้านอาหารเปิดให้บริการทั้งวัน หรือเวลาเย็น