การอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชน

The Mangrove Action Project ทำงานใกล้ชิดกับหลายหมู่บ้านในพื้นที่อันดามัน เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งชาวประมงและชาวสวน เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

Naucrates ทำงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนและเต่าทะเลที่เกาะพระทอง Naucrates ยังเปิดรับอาสาสมัครร่วมทำงานในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม

Reef Check Thailand ทำงานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการอนุรักษ์ปะการังและระบบนิเวศทะเล รวมถึงหมู่บ้านที่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ โครงการได้ตั้งอยู่ที่เกาะระอีโคลอด์จ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวน ให้บริการการอบรมด้านคอมพิวเตอร์ กองทุน ทรัพยากรธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ มีบริการห้องประชุม ที่พัก และพิพิธภัณฑ์สึนามิ.

IUCN องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งมานานเพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อหาทางออกที่เป็นไปได้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา IUCN ได้ดำเนินการหลายโครงการในพื้นที่อันดามันเหนือ และได้รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้ที่n ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ที่ได้มาจากการทำงานอนุรักษ์ในพื้นที่