เกาะคอเขา

เกาะคอเขาตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีความสวยงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนโดยเฉพาะป่าชายเลนผืนใหญ่ที่ทอดตัวทางทิศตะวันออกซึ่งกำลังฟื้นตัว และหาดทรายขาวทางทิศตะวันตก อีกทั้งยังมีร่องรอยความเจริญของวัฒนธรรมในอดีต จากการสันนิษฐานของนักโบราณคดี เดิมที่นี่เป็นเส้นทางการค้าของชาวอินเดีย จีน อาหรับ และมลายู เนื่องจากเป็นเมืองท่าค้าขายและที่จอดเรือหลบมรสุม เกาะคอเขามีแหล่งโบราณคดี “ทุ่งตึก” ซึ่งขุดพบเทวรูปพระคเณศ ลูกปัด เศษเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตในสมัยราชวงศ์ถังของจีน เศษแก้วจากเปอร์เซีย ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 

เมื่อปลายปีพ.ศ. 2547 เกาะคอเขาได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ มีหลายหน่วยงานได้เข้ามาช่วยเหลือจนผ่านภาวะวิกฤต ทั้งได้มีการร่วมฟื้นฟูและจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง บนเกาะคอเขามีป่าไม้ปกคลุมกว่าครึ่งของพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน มีพื้นที่ป่าบกบริเวณเขาพระพิชัยในทิศตะวันตกบริเวณบ้านเมืองใหม่อันเป็นพื้นที่ตั้งของจังหวัดตะกั่วป่าในอดีต ซึ่งมีแนวโน้มถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิม ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพประมงพื้นบ้าน ปัจจุบันเกาะคอเขาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวผู้ชอบแสวงหาความสงบและความเป็นส่วนตัวมักแวะเข้ามาเยี่ยมเยียน  ธุรกิจการท่องเที่ยวในเกาะคอเขากำลังเติบโตและเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยผ่านสื่อและโรงแรมต่างๆ รวมทั้งการบอกต่อ แต่อีกในมุมหนึ่งฅนในชุมชนดั้งเดิมของชุมชนเกาะคอเขาเองได้พยายามสร้างทางเลือกใหม่ด้านการท่องเที่ยว ด้วยการรวมตัวกันจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชุมชนเน้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาใกล้ชิดและเห็นคุณค่าของระบบนิเวศป่าชายเลนมากขึ้น ได้สัมผัสน้ำใจที่มีความเป็นกันเองและอบอุ่นของชาวเกาะคอเขาผ่านการพักแบบโฮมสเตย์
 

Virgin rainforest

beach fishing