เกี่ยวกับเรา

จากสิ่งนี้

Southern Thailand Tourism - Andaman Discoveries

สู่สิ่งนี้??

Southern Thailand Tourism - Andaman Discoveries

จุดมุ่งหมายของเว็บไซต์นี้ก็เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการสร้างช่องทางที่สามารถเข้าถึงสิ่งที่น่าสนใจและกิจกรรมที่คุณจะพบซึ่งซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งของเมืองไทย

เว็บไซต์นี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอันดามันเหนือ เครือข่ายเป็นเสมือนพื้นที่ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในการนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำรงชีพและการจัดการระบบนิเวศที่มั่นคง โดยการเตรียมชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีอยู่และการปฏิบัติจริง

ความสำเร็จของเครือข่ายตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคัดเลือกอย่างระมัดระวังของผู้ที่มีส่วนร่วม และภาคธุรกิจ ที่เอาใจใส่ต่อชุมชนอย่างจริงใจ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เครือข่ายได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่

การสนับสนุนการทำงานครั้งนี้ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สำนักงานประเทศไทย (IUCN Thailand) และ Mangroves for the Future, Andaman Discoveries และ Mangrove Action Project.

เนื้อหาในเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ได้มาจากชุมชนที่เป็นสมาชิก และรายละเอียดที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อเท็จจริงที่มี