ใครและทำไม

who and why

ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์นี้ ได้มาจากการใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อการติดต่อสอบถามจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมด กระบวนการคัดเลือกนี้ทำให้ได้ข้อมูลความรู้ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ และที่สำคัญบิ่งกว่านั้น ยังทำให้สามารถระบุถึงพันธมิตรที่มีศักยภาพจากกลุ่มใหญ่ทั้งหมด

จำนวนของชุมชนที่สนใจในการท่องเที่ยวหรือกำลังทำการพัฒนาการท่องเที่ยวได้มีเพิ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณนี้ ชุมชนกว่า 25 แห่งมีความเหมาะสมในการที่จะนำมารวมในเว็บไซต์นี้ เนื่องมาจากมีการมาเยือนจากนักท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว การยอมรับจากชุมชน และมีผู้นำที่ดี จากประสบการณ์ในพื้นที่ ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จต่อการท่องเที่ยวชุมชนได้แก่

 • ทักษะของผู้นำ และความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม

 • ความน่าสนใจและความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นำเสนอ

 • การสนับสนุนจากภายนอกในด้านการตลาดและการส่งเสริมต่าง

 • มีการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวต่อคนในชุมชน

 • มีการเชื่อมกันระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์

who why

สำหรับในส่วนธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเว็บไซต์นี้ ได้มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับภาคเอกชนในการมาเข้าร่วม การท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเอกชน และชุมชนก็ต้องการพันธมิตรธุรกิจเพื่อความสำเร็จ แต่ทั้งนี้มันก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อการกล่าวถึง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ที่มีการพัฒนาจากภาคเอกชน โดยปราศจากความใส่ใจต่อความต้องการของชุมชน (เช่นเดียวกับ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ที่มีการพัฒนาโดยไม่ใส่ใจในการอนุรักษ์)

เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอันดามันเหนือได้เริ่มโดยการสำรวจชุมชนและธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อประเมินความเกี่ยวข้องทั้งในด้านนิเวศวิทยาและการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งนี้เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอันดามันเหนือได้ยึดมั่นต่อหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภาคธุรกิจที่ร่วมในเว็บไซต์นี้ได้รับการยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์ประกอบหลักของการสำรวจภาคธุรกิจได้แก่

 • การนำเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว

 • ตระหนักถึงความยั่งยืนและ/หรือการท่องเที่ยวชุมชน

 • มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ/หรือการท่องเที่ยวชุมชน

 • นักท่องเที่ยวต้องการการท่องเที่ยวแบบนิเวศ/ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวชุมชน

 • ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่

 • จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี