เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอันดามันเหนือ

about the north andman community tourism network

พื้นที่อันดามันตอนเหนือ บริเวณอำเภอคุระบุรี สุขสำราญ และกะเปอร์ เป็นพื้นที่ที่มีความโดเด่นทางระบบนิเวศและวัฒนธรรม พื้นที่นี้ยังคงความเป็นธรรมชาติ และหลายชุมชนยังคงมีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ด้วยการหาเลี้ยงจากการประมงและการเกษตร

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ การลดลงของปลาที่จับได้ การสูญเสียป่าโกงกาง และการขยายตัวของการเกษตร ได้สร้างความกดดันต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งคนในพื้นที่ใช้เพื่อการดำรงชีพ

ด้วยการตระหนักถึงศักยภาพของการท่องเที่ยวในการสร้างรายไดที่ยั่งยืน และหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยวที่เกิดจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก หลายหมู่บ้านในพื้นที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ในขณะนี้ผู้มาเยือนสามารถร่วมกิจกรรมโฮมสเตย์ ศึกษาดูงาน กิจกรรมอาสา และอีกหลากหลายกิจกรรมในด้านนิเวศ วัฒนธรรม และผจญภัย

ด้วยการสนับสนุนจาก Mangroves for the Future และ IUCN's Thailand Programme รวมทั้ง IUCN's Livelihoods and Landscapes Strategy ได้มีการรวมตัวกันของหมู่บ้าน 10 แห่งเพื่อก่อตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอันดามันเหนือ

เครือข่ายทำหน้าที่เปรียบเสมือนพื้นที่ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในการนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำรงชีพและการจัดการระบบนิเวศที่มั่นคง โดยการเตรียมชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีอยู่และการปฏิบัติจริง

เครือข่ายเป็นสิ่งที่แสดงถึงการทำงานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในฐานะอาชีพเสริม โดยการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ความสำเร็จของเครือข่ายตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคัดเลือกอย่างระมัดระวังต่อธุรกิจที่เอาใจใส่ต่อชุมชนอย่างจริงใจ และชุมชนที่มีความสามารถด้วยศักยภาพที่จริงแท้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

ปัจจุบันเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอันดามันเหนือได้ร่วมกันดำเนินการ:

  • เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่กลุ่มและบุคคล โดยการอบรม ศึกษาดูงาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการเรียนรู้

  • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการสื่อสารและเกิดผลในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน

  • สื่อในการเผยแพร่ กิจกรรมการตลาด และการติดต่อภาคเอกชน เพื่อหาลูกค้าใหม่

  • เสริมสร้างความเข็มแข็งระหว่างการท่องเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์ และการขจัดความยากจน

  • แหล่งความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน